Ohjelma vaalikaudelle 2017 – 2021

KUNTAVAALIOHJELMA 2017

Perussuomalaiset Oulussa

OULUSSA ARKI ON PARASTA AIKAA

Demokratia on yhteiskuntamme perusta, ja sen puolustaminen vaatii joskus kovia sanoja. Perussuomalaiset Oulussa eivät piiloudu sanahelinän taakse vaan tarttuvat rohkeasti oululaisia koskeviin asioihin. Koska voimavaroja on rajallisesti, pitää oululaisten oikeuksien turvaamiseksi laittaa asiat tärkeysjärjestykseen. Maailmanparannuksesta sekä pilvilinnoista on tingittävä.

  1. Oulun talous kuntoon

– Maakuntauudistus laskee huomattavasti sekä kaupungin tuloja, että myös menoja, mutta Oulun lähes miljardin euron velka jää jäljelle. Kaupungin velanotto on saatava taittumaan.

– Perussuomalaiset Oulussa haluaa korjata tilanteen lisäämällä kaupungin elinvoimaisuutta ja yrittäjyyttä sekä monipuolistamalla korkean ja puhtaan teknologian yritystoimintaa, josta teknologiakaupunki Oulu tunnetaan maailmalla.

– Tarkan markan taloudenpitoa hallintokuntien toiminnassa jatketaan.

– Kiinteistöverojen korotukset peruttava. Verojen kerääminen nykyisessä määrin pienituloisten oululaisten kiinteistöistä on epäoikeudenmukaista ja kohtuutonta.

– Nuorille tarjotaan mahdollisuus löytää koulutus- tai työpaikka joko yksityiseltä, julkiselta tai kolmannelta sektorilta. Yhtäkään nuorta ei jätetä yksin.

– Sekä kotimaista että kansainvälistä matkailua Ouluun kehitetään. Meillä on rikas historia, puhdas luonto lähellä ja valmius olla Pohjois-Suomen matkailun tukikohta ja keskus.

– Kaupungin hankinnoissa ratkaisevana tulee olla laatu, työllistävä vaikutus ja paikallisuus, eikä hinta.

– Lähienergian, kuten turpeen ja hakkeen käyttö on edelleen sallittava, jolloin saamme kaupungillemme ja koko alueellemme työllisyyttä sekä en ergiaomavaraisuutta.

  1. Peruspalvelut turvattava

– Kaupunki tarjoaa laadukkaita ja riittävän kattavia sosiaali-, terveys-, ja opetuspalveluja kaikille oululaisille asuinpaikasta riippumatta. Kulttuuri- ja kirjastopalvelujen saatavuutta edistetään.

– Rajakylän ja Kaijonharjun terveysasemat säilytetään.

– Reuna-alueilla säilytetään riittävän kattava perusopetusopetus- ja lukioverkko, kuten Kiimingin Jokirannan, Sanginsuun sekä Oulunsalon Salonpään koulut. Koulu on yhteisön sydän, joka takaa alueen elinvoimaisuuden.

– Kouluissa korostetaan suomalaisuuden merkitystä, ja lauletaan jatkossakin Suvivirttä.

– Kouluihin palautetaan pien- ja tasoryhmät. Koulumatkojen on oltava kohtuullisia. Opettajilla ja oppilailla on oikeus puhtaaseen sisäilmaan ja koulurauhaan.

– Oulun tulee kokeilla vapaata kielivalintaa, jossa oppilas voi opiskella ruotsin sijasta muitakin kieliä.

– Kouluissa ja muissa laitoksissa suositaan lähellä tuotettua ruokaa.

– Ikääntyneet ovat kunnioitusta ansaitsevia ihmisiä. Hoivan tulee olla riittävää, kiireetöntä ja inhimillistä sekä mahdollisuuksien mukaan lähipalvelua. Hoitajamitoitusten on varmistettava tarvittava ja sopiva hoitajamäärä.

– Sota- ja kotirintamaveteraaneille taataan tarpeita vastaavat yksilölliset ja joustavat palvelut, kuten esimerkiksi maksuttomia kulttuuri- ja liikuntapalveluita. Ouluun tarvitaan myös erityisesti veteraanien asioihin perehtyneitä palveluneuvojia.

  1. Maahanmuutto

– Kaupungin toiminnot suunnitellaan turvaamaan ensisijaisesti suomalaisten hyvinvointia.

– Pidämme tärkeänä kansainvälistä vuorovaikutusta ja näemme hyvänä asiana koulutettujen ja kulttuuriimme helposti sopeutuvien ihmisten sijoittumisen kaupunkiimme.

– Perussuomalaiset Oulussa vastustavat lähtökohtaisesti maahanmuuttajien positiivista erityiskohtelua. Työpaikkoihin valitaan pätevyyden, ei maahanmuuttajataustan perusteella.

– Mikäli turvapaikanhakijoiden sijoituksesta Ouluun keskustellaan, pyritään järjestämään asiasta kuntalaisäänestys ennen päätöksen tekoa.

– Maahanmuuttajien asumista tulee hajauttaa keskittymisen välttämiseksi. Tämä auttaa maahanmuuttajien sulautumista kantaväestöön. Tällä vältetään opetus-, sosiaali- ja terveyspalvelujen kuormittuminen.

– Maahanmuuttajien ja ulkomaalaistaustaisten Suomen kansalaisten tulee hyväksyä suomalaiset ja länsimaiset arvot sekä perinteet. Kotouttamisen täytyy olla suomen kieleen ja suomalaiseen yhteiskuntaan sopeuttavaa ja kotoutuminen on ensi sijassa maahanmuuttajan itsensä vastuulla.

– Suomessa laittomasti oleskelevat ulkomaalaiset tulee poistaa maasta.

  1. Kaavoitus ja liikenne

– Kaavoituksessa otetaan huomioon maanomistajan mielipide.

– Kaavoituksessa on turvattava oululaisille viher- ja virkistysalueet. Hietasaari tulee varata ensi sijassa matkailu-, virkistys-, ja luontopalvelujen alueeksi. Uusia kerrostaloja Hietasaareen ei tule rakentaa. Virpiniemen virkistysaluetta kehitetään edelleen.

– Hollihaan ja sen edustan saarten rakentamista asuinkäyttöön sekä puistoalueeksi tutkitaan.

– Kantakaupungin vetovoimaisuutta parannetaan mm. täydennysrakentamisella ja parantamalla yrittämisen toimintaedellytyksiä esimerkiksi alentamalla pysäköinnin kustannuksia.

– Kauppatoria kuntalaisten kohtauspaikkana ja sen merellisyyttä kehitetään.

– Kaupungin reuna-alueiden kehittämistä tulee jatkaa; sen keskukset ja kylät mahdollistavat vetovoimaisen yhdyskuntarakenteen, joka yhdistää kaupungin ja maaseudun hyvät puolet.

– Mahdollisuuksien mukaan suositaan hirsi- ja muuta puurakennusta, muun muassa uusien rakennusten homevaurioiden vähentämiseksi.

– Oulu tunnetaan pyöräilykaupunkina ja tätä kehitystä on jatkettava. Kesä- ja talvipyöräilyä työhön ja kouluun on edistettävä liikunnan lisäämiseksi sekä ympäristön suojelemiseksi.

– Liikenneväylien kunnossapito on hoidettava oikeaan aikaan, ennen kuin vauriot kasvavat liian kalliiksi korjata.

– Julkisen liikenteen on oltava kilpailukykyinen liikkumismuoto. Sitä tulee kehittää nykyistä toimivammaksi ja sen on palveltava myös vuorotyöntekijöitä.

– Sataman kilpailukykyä kehitetään koko maakuntaa palvelevana laitoksena. Tämä tapahtuu uuden syväväylän ja monipuolisemman palvelurakenteen kautta.

  1. Maakuntauudistus

– Uudistus tehdään ihminen edellä; valinnanvapauden täytyy toteutua ihmisen eikä yritysten ehdoilla.

– Perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja sosiaalihuolto yhdistetään toimivaksi kokonaisuudeksi.

– Palvelut oikeassa paikassa riittävän nopeasti ja mahdollisuuksien mukaan saman katon alta.

– Kehitetään digitaalisia palveluja täydentämään nykyistä palveluvalikoimaa.

– Kaupunkiin perustetaan hyvinvointitoimikunta, joka seuraa maakunnan palvelujen onnistumista ja välittää kuntalaisten huomioita maakuntahallinnolle.

– Päämääränä vahva julkinen sektori, jota yksityinen ja järjestösektori tukevat.

– Panostetaan ennakoivaan hoitoon sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Kuntalaisille annetaan enemmän vastuuta omasta terveydestään, jolloin myös terveydenhuollon byrokratia vähenee.

– Toimintojen siirtyessä maakunnalle, turvataan kaupungin omaisuuden omistajien eli kuntalaisten etu.

– Kaupungin ja maakunnan nimityksissä ja henkilömuutoksissa valinnat tehdään pätevyyden, ei poliittisen taustan perusteella.